image_print
Автомобилно застраховане

Екипът на ARS Bulgaria има специализиранa експертиза в обслужването на корпоративни клиенти. Съдействаме на нашите партньори при завеждане на щети, както и с избора на сервиз. Предоставяме репорти и анализи за щетимостта на автомобилните паркове, както и съдействие при изготвяне на вътрешна политика за управлениeто им и превенция на щетите.

Екипът ни е проактивен да проследява и уведомява клиентите ни за изтичащи застраховки и дължими вноски, гарантирайки спокойствие и сигурност.

Застраховка Гражданска Отговорност

Застраховката покрива гражданска отговорност на собствениците и водачите на МПС за причинени от тях щети със застрахованото МПС, изразени в телесни увреждания и/или смърт, и/или материални щети на трети лица, за които те носят отговорност съгласно действащото законодателство.

Лимит на отговорност

За имуществени и неимуществени щети вследствие на телесно увреждане или смърт – 10 000 000 лв за всяко събитие, независимо от броя на пострадалите лица.

За вреди на имущество (вещи) – 2 000 000 лв за всяко събитие.

Периода на застраховката е 12 месеца.

Териториален обхват

Република България и Европейски съюз

Застраховка Автокаско

Застраховка Каско предлага застрахователно покритие за Вашия автомобил срещу тотална загуба или щета в случай на пожар, кражба, пътнотранспортно произшествие, злоумишлени действия на трети лица, природни бедствия и други.

Застраховка Каско е валидна на територията на Република България за период от 12 месеца. Застрахователното покритие често е безплатно разширено и на територията на Европейски съюз.

Злополука на местата в МПС

Застраховката покрива вредите на пострадалите лица, които се намират в автомобила, в случай на трайна загуба на трудоспособност или смърт в резултат на злополука, настъпили вследствие на ПТП. Застрахователното обезщетение се разпределя поравно на броя на пострадалите лица в МПС. Пострадалото лице получава обезщетение в зависимост от определения процент трайна загуба на трудоспособност, а при настъпване на най-лошото събитие, обезщетението се изплаща в пълен размер на законните наследници.