image_print
Застраховка на кредитен риск

Екипът ни се състои от експерти в три направления, ключови за структурирането и обслужването на различните видове кредитно застраховане – специалист в договарянето на покрития, финансов анализатор и юрист с опит в ликвидиране на щети по кредитно застраховане.
За нашите клиенти успяваме да договорим изключения от стандартните условия, както и клаузи, непознати на местния пазар, благодарение на съвместната ни работа с Aon и доверието изградено с първокласни застрахователи.
Нашите консултации, свързани с управлението на кредитния риск, помагат на клиентите ни да направят бизнеса си още по-устойчив, както и атрактивен за търговско и банково кредитиране.

Застраховка на вземания

Това е застрахователно решение, което обезщетява доставчик на стоки или услуги срещу загуби от неплащане на търговски вземания поради несъстоятелност, забавяне в плащането или политически риск.

Защитете вземанията си и ускорете растежа

Структурираме застрахователни решения, които не само гарантират вземанията ви, но и спомагат да се увеличат продажбите чрез експанзия на нови или по-рискови пазари, а също и чрез увеличаване на обемите и заздравяване на взаимоотношенията с текущите клиенти.

Предимството да работите с ARS Bulgaria

Имате на разположение експерти с над 10 години опит в застраховането на кредитен риск, финансирането на вземания и ликвидацията на щети. Нашите отлични взаимоотношения със застрахователи с доказана репутация и принадлежността ни към мрежата на Aon ще ви позволят да намерите решение дори и за сложните казуси, да получите най-добрите условия и да спестите ценно време.

Прочети още

Застрахователни гаранции (Бондове)

Застрахователната гаранция, наричана още бонд, е финансов инструмент, чрез който гарант (застраховател) гарантира успешното изпълнение на вашите договорни ангажименти към трета страна (бенефициер).

Накратко това е обещание от застрахователя, че ще плати, ако неговият клиент (Вие) наруши договорните си ангажименти към своя контрагент.

Важно е да имате предвид, че бондът не е застрахователен договор, а еквивалент на банковата гаранция (т.е. подобен на кредитна линия). Той може да бъде условен или безусловен, като видът зависи от транзакцията и страните по сделката, която се гарантира. В случай че бенефициерът изиска плащане по бонда, застрахователят ще плати и в последствие ще опита да възстанови направеното плащане, като го поиска от клиента си.

За разлика от банките, застрахователите не изискват реални обезпечения като депозити на парични средства, ипотеки или залози. Въпреки това те могат да поискат запис на заповед, евентуално авалиран от собствениците дружеството.

Основни предимства на бондовете – помагат на фирмите да получават гаранции по-бързо, без да са обременени от обезпеченията, които могат да предложат. Дават възможност за оптимизиране на краткосрочните кредитни линии. Също така мултинационалните застрахователи могат да издават бондове в множество държави по-бързо и по-лесно от една банка, като така подпомагат експанзията в чужбина.

Стандартни видове застрахователни гаранции:

  • Гаранции за участие в търг (Bid bonds)
  • Гаранции за добро изпълнение (Performance bonds)
  • Гаранции за подръжка (Maintenance bonds)
  • Гаранции за авансово плащане (Advance payment bonds)
  • Гаранции за авансово плащане (Advance payment bonds)

Свържете се с нашия екип за да обсъдим вашите нужди и да получите квалифициран съвет.

Специализирани продукти

ARS Bulgaria, в сътрудничество с Aon, структурира нетрадиционни решения за големи транзакции (лимити над 7млн. EUR), вкл.:

  • Реверсивна застраховка на вземания (Reverse Trade Credit) – използване на застраховката, за да договорите със своите доставчици по добри условия за покупка на суровини и стоки
  • Застраховка за неизпълнение на доставчик (Supplier Default Insurance) – покрива недоставяне и невъзстановяване на авансирани суми
  • Trade Finance Insurance – използва се в подкрепа на структурирани продукти за финансиране на “Supply Chain” и “Receivables Finance” банкови линии
  • Non-trade кредитно застраховане за финансови институции – договаря се, за да помогне на финансови институции да прехвърлят част от риска и в същото време да разрастват взаимоотношенията си с големи клиенти с добра репутация, дори когато финансирането не е свързано с търговия
  • Застраховка на инвестиции (Foreign Direct Investment Insurance) – застрахова загубите, които бихте претърпели от инвестиция в предприятие в чужбина, в резултат на набор от политически рискове (невъзможност за конвертиране, трансфер или загуба на контрол върху парични средства; експроприация; неизпълнение на арбитражно решение; войни и бунтове; ембарго).

Решенията, които предлагаме са винаги договаряни със застрахователи с отлична репутация и рейтинг “A”. Обикновено те са базирани в ключовите финансови центрове на континентална Европа или Лондон, включително Lloyd’s. Свържете се с нас, за да научите повече за нишовите продукти, които предлагаме.

Консултации за управлението на кредитния риск

ARS Bulgaria консултира клиентите си по отношение подобряване управлението на кредитния риск. След оценка на процесите за идентифициране, митигиране и трансфериране на риска, ние допълнително подсилваме съществуващите процедури, или предлагаме обновена политика за управление на риска.

Отчитайки, че няма два еднакви бизнеса и че следва да има деликатен баланс между нуждата за ръст на продажбите и риск мениджмънта, ние предлагаме подходящи и ефективни мерки, адаптирани към вас и целящи да подкрепят вашия устойчив растеж.

Нашата цел е да заздравим вашия бизнес като помогнем да подобрите събираемостта на вземанията (DSO) и оперативния цикъл, и напаснем вашия риск мениджмънт към евентуална застраховка на вземания или финансиране, което имате. Дългосрочно би следвало да можете да прехвърлите повече риск към застрахователите и в същото време да сте в позиция да договорите по-добри условия както със своите доставчици, така и с финансовите институции.

С удоволствие ще обсъдим вашите нужди и ще изготвим оферта, отчитайки сложността на консултантския проект.