image_print
Общо и специализирано застраховане

Разполагаме с висококвалифициран екип от специалисти с над 10 години опит във водещи застрахователни компании.

Ценно предимство на ARS Bulgaria e, че имаме достъп до международни пазари благодарение на глобалната мрежа на Aon.

Изградените партньорски взаимоотношения и доверие със застрахователните компании са предпоставка за договаряне на конкуренти условия за нашите бизнес клиенти.

Имуществено застраховане

Застраховката е предназначена за защита на вашето собствено имущество или чуждо имущество, което се намира под ваш контрол и съхранение. Застраховат се сгради (административни, производствени, жилищни, складове, както и прилежащаинфраструктура), производствени машини, съоръжения и оборудване, стопански инвентар, стоково-материални запаси.

Покриват се непредвидени разходи за възстановяване на увреден или погинал застрахован актив срещу предварително договорени рискове – Пожар, Природни бедствия, Земетресение, Свличане и срутване, Късо Съединение, Наводнение, Измокряне вследствие спукване на тръби и др., Развала на стоки в хладилни камери и др.

Технически застраховки

Застраховане на строително-монтажни проекти

Застраховката има за цел да осигури защита на сгради и съоръжения, докато са в процес на строителство за времето от започването на строителните работи до завършването и предаването им на собственика без оглед на това дали сградите са нови или ще бъде извършена реконструкция или ремонт на съществуващи такива.

Покриват се материални загуби, в това число всички рискове от загуба или вреда на строително-монтажни работи, строителни машини, строителни съоръжения и оборудване, разходи за разчистване на останките след застрахователно събитие през периода на строителството на обекта и по време на гаранционния срок.

В покритието се включва и отговорност във връзка с причинена загуба или повреда на имуществото на трети лица, както и телесно увреждане или смърт.

Застраховката е приложима за строителни обекти от всякакъв вид като жилищни, търговски и промишлени сгради, жп и шосейни пътища и съоръжения, летища, мостове, тунели, канали, пристанища и др.

Застраховка авария на машини, електронна техника и оборудване

Покриват се материални загуби, в резултат на които машините не са в състояние да изпълняват своето предназначение и се нуждаят от ремонт или подмяна – в т.ч. причинени от дефектна отливка, дефектен или неподходящ материал, конструктивна или проектантска грешка, грешки при сглобяването или монтажа, неправилно боравене, недостатъчна квалификация или небрежност на оператор или помощен персонал, разрушаване на машината или част от нея под действието на центробежна сила, късо съединение и др.

Отговорности

  • Обща гражданска отговорност
  • Отговорност на работодателя
  • Професионална отговорност
  • Застраховка отговорност на директори и ръководни длъжности
  • Кибер Отговорност

Прочети още

Транспортни застраховки

Вие сте транспортна, куриерска, спедиторска или производствена компания. Произвеждате стоки и/или транспортирате стоки и товари до Ваши клиенти, доставчици, партньори и отговорността за стоките по време на транспорта е за Ваша сметка.
Транспортните застраховки осигуряват покритие за загуби или вреди, причинени от рисковете при превоз на стоки и товари с морски, сухопътен, речен или комбиниран транспорт.

Карго Застраховка

Покрива се увреждане на товара или погиване, причинени от всякакво случайно събитие (Пожар, Природни бедствия, ПТП, Вандализъм, в т.ч и щети, причинени от бежанци), липса или кражба. Застрахованата сума е фактурната стойност на товара + навлото.

Отговорност на превозвача

ЧМР застраховката покрива само щети, за които бъде доказано, че превозвачът е пряко отговорен за настъпилото събитие (ПТП и др.). Дължимото обезщетение е до лимита по отговорност, съгласно ЧМР Конвенцията – 8,33 SDR за кг. бруто тегло.

Авиационно застраховане

Застраховка на корпуса и оборудването на въздухоплавателните средства

Тази застраховка покрива физическо увреждане (покритие на корпуса) за частни, корпоративни и търговски въздухоплавателни средства, включително хеликоптери. Покритието може да включва: всички рискове; военни рискове; политически рискове; резервни части; земеделска авиация и други разширения.

Застраховане на отговорността към трети лица на въздухоплавателните средства

Тази застраховка покрива отговорността по отношение на пътниците, багажа, товара и пощата, превозвани на въздухоплавателното средство, както и гражданска отговорност на въздухоплавателното средство изразена в отговорността за вреди, нанесени на имущество или лица извън самолета.

Морско застраховане

Застраховане на корпуса и машините на плавателните съдове

Полицата осигурява застрахователно покритие за корпуса и машините на плавателните съдове и има за цел да обезщети тотална или частична загуба на плавателните съдове и машините в тях, породени от случайно събитие или сблъсък. Също така предмет на застраховката са собствена или лизингова апаратура и оборудване; складови помещения; танкери; части от плавателния съд (вкл. временно демонтирани части).

Отговорност на плавателни съдове

Традиционно тази застраховка е предназначена да обезщети причинени вреди на трети лица във връзка с притежаване и използване на плавателни съдове, но съществуват някои разширения на обхвата на покритието. Покрити рискове са загуба или повреда на товара; замърсяване от кораба или неговия товар; причиняване на смърт и нараняване на членовете на екипажа или пътници; премахване на останки от корабокрушение; повреда на неподвижни или плаващи предмети; сблъсъци с други кораби.

Селскостопанско застраховане

Застраховката осигурява защита на средствата, инвестирани от стопаните в отглеждане на земеделски култури и животни.

Земеделски култури

Осигурява покритие срещу загуби на реколтата, причинена от природни бедствия (в т.ч. градушки), пожари, слани, измръзвания, дъждове и наводнения. Този застрахователен продукт е подходящ при отглеждането на трайни насаждения и земеделски култури.
При първите обект на покритие е самото растение (овошки, лозя и т.н.) като основно средство за производство, а при културите се застраховат повече от 160 вида разновидности.

Застраховката на животни

Осигурява покритие срещу пожар, природни бедствия, злополуки, заразни и незаразни паразитни болести, както и клане по необходимост на всички видове домашни животни, птици, риби и кошери с пчели.

Застраховане на финансови институции

Bankers Blanket Bond (BBB) е специализирана застрахователна полица предназначена за банковия сектор с цел защита на средствата на вложителите в кредитната институция.

Основният застрахован риск включва измами, подготвени и осъществени от служители на банката. В много случаи финансовите измерения от такива потенциални щети (причинени от вътрешен/доверен човек) са в пъти по-високи от имуществените загуби, породени от природни бедствия. Покритието по BBB полицата може да бъде разширено с подсекции и за други рискове като кражба и грабеж при транспортиране на касови наличности, фалшифициране на банкноти, платежни средства, кредитни инструменти и инвестиционни сертификати. Защитени от кражба и вандализъм са и офис оборудване, сейфове и трезори, намиращи се на територията на банковите офиси.

Застраховка тероризъм

Застраховка „Тероризъм“е един от начините за намаляване тежките последици от терористичен акт. Този тип застраховки осигуряват изплащане на обезщетения за нанесени загуби на физически активи и загуба на доход.

Покрити са събития, които попадат в определението Акт на Тероризъм – „Използване на сила или заплаха с политически, религиозни или идеологически мотиви“. Застраховката става все по-актуална в предвид зачестилите в днешно време атентати. Покритието може да включва и разширения за специфични политически рискове като „Саботаж“ (преднамерена подривна дейност за причиняване на вреда или унищожаване на имущество), „Размирици“, „Граждански вълнения“, „Преврат“ и т.н. Поради спецификата на покритието, застраховката е най-атрактивна за посолства, оператори на летища и гари, сгради с обществено значение, големи индустриални обекти от стратегическо значение.

Застраховка прекъсване на бизнеса

Покриват се разходи, които са пряк резултат от пълно или частично прекъсване на дейността или увеличаване на разходите за дейността вследствие настъпило застрахователно събитие покрито по полицата имущество на обекта.

Програма за лоялни клиенти – Афинити Програми

Този вид застрахователни решения има различен по мащаб и бизнес профил характер.
Общите им характеристики са, че условията им са хомогенни, обхващат широка група клиенти и генерират добавена стойност както за дистрибуторите, които участват в проектите, така и за крайните потребители на услугата.