image_print
Отговорности

  • Обща гражданска отговорност
  • Отговорност на работодателя
  • Професионална отговорност
  • Отговорност на продукта
  • Застраховка отговорност на директори и ръководни длъжности
  • Кибер Отговорност

Обща гражданска отговорност

Застрхаовката осигурява покритие на сумите, които сте законово задължени да заплатите като обезщетение в резултат на допусната небрежност, грешки и пропуски при изпълнение на задълженията ви. Това са необходими, ефективни и целесъобразни застрахователни решения и са добра защита с оглед активизиране дейността на регулаторните органи в посока защита правата на потребителите.

Обезщетяват се всички суми, които бъдете законово задължени да заплатите за причинени материални и нематериални щети върху трети лица. Критерии за премията са оборота на фирмата, вида дейност и лимита на отговорност.

Отговорност на работодателя

Застраховката осигурява покритие за всички суми, които сте законово задължени да заплатите на работници и служители на дружеството в резултат на трудова злополука и претърпени телесни увреждания или смърт на същите, съгласно член 200 от КТ. Премията се определя по договореност със застрахователя по критерии фонд работна заплата, вида дейност на фирмата и лимита на отговорност.

Професионална отговорност

Застраховката осигурява покритие за грешки и пропуски при изпълнение на професионалната дейност, които рефлектират върху трети страни в сътрудничество с дружеството. Сфери, за които е обичайна този тип застраховка са например ИТ-компании, проектанти, строители, лекари, нотариуси, адвокати, пропърти мениджъри, почистващи компании и други професионални услуги.

Отговорност на продукта

Застраховката обезщетява всички суми, които бихте били законово задължени да заплатите за нанесени щети върху трети лица произтичащи от продуктите, които фирмата произвежда, продава, модифицира, сглобява, съхранява и т.н.

Застраховка отговорност на директори и ръководни длъжности

Застраховката осигурява покритие за личното имущество на застрахованите лица в резултат на присъдено обезщетение, вследствие на тяхно неправомерно действие или бездействие в качеството им на ръководители.

Кибер Отговорност

В отговор на непрекъснато еволюиращите компютърни вируси, експлойти, фишинг атаки и други зловредни вариации на софтуер и техники, които имат за цел да осигурят непозволен достъп до системите на корпорации, малък и среден бизнес и дори персоналните компютри на служителите в тези компании, застраховката Кибер Отговорност придобива все по-голямо приложение в компаниите, които съхраняват лични данни на трети лица или администрират такива.

Застрахователното покритие има за цел да подсигури овладяване на последствията от материални загуби и кражби; щети нанесени на личните данни на трети лица; чувствителна информация на компанията и на трети лица; сигурност на мрежата; регулаторни мерки и санкции; разходи за възстановяване на репутацията и управление на негативните последствия; прекъсване на дейност вследствие на пробив в базата данни и DDoS атаки; сума за откуп на откраднати или криптирани данни; мултимедийна отговорност и някои аспекти засегнати от новата регулация на ЕС за защита на личните данни (GDPR).
Никоя друга застраховка не покрива пълния спектър на отговорностите породени от пробив в базата данни.