image_print
Придобивки в полза на служителите

ARS Bulgaria е предпочитаният застрахователен брокер и консултант по структуриране иуправление на придобивки в полза на служителите, с голямо и диверсифицирано портфолио от клиенти.
Чрез интегриране на иновативни технологии и платформи, помагаме на нашите клиенти и партньори да достигнат набелязаните цели, създавайки успешни и дълготрайни бизнес отношения.
Решенията, които предоставяме по линия на Придобивки в полза на служителите са:

Здравна застраховка

Здравната застраховка осигурява финансово обезпечение при необходимостта от неотложно или планирано лечение, както и прегледи и изследвания. Покритието може да включва пакети Профилактика и подобряване на здравето, Извънболнична медицинска помощ, Болнична медицинска помощ, Здравни грижи за болните в домашни и болнични условия, Възстановяване на разходи за закупуване на лекарства и помощни средства и Стоматологична помощ. Могат да бъдат включени всички заедно или по отделно. Прочети още

Застраховка Живот

Покриват се застрахователни рискове, свързани с живота и здравето на застрахованото лице. В покритието се включват следните рискове: смърт, трайна нетрудоспособност и временна нетрудоспособност в следствие на злополука/заболяване. Допълнителни покрития, които могат да бъдат включени са: дневни пари за болничен престой, разходи за оперативни интервенции, както и критично заболяване.

Застрахователната сума се определя от Застраховащия. Застрахователното покритие и застрахователната сума могат да варират за различни групи служители в компанията.

Застраховка Злополука

Груповата рискова Застраховка Злополука
Покрива следните дейности в следствие на трудова злополука: загуба на живот, трайна пълна нетрудоспособност и трайна частична нетрудосопособност, временна загуба на трудоспособност, възстановяване на медицински разноски, дневни пари за болничен престой и хирургическа намеса.

Задължителна застраховка Трудова Злополука
Съгласно Наредба за задължително застраховане на работниците и служителите приета с ПМС №24 от 6.02.2006, Застраховка Трудова злополука предоставя съответни обезпечения спрямо брутното месечно възнаграждение на служителя срещу следните рискове: смърт, трайна нетрудоспособност и временна загуба на нетрудоспособност в резултат на трудова злополука.

Застраховка бизнес пътуване в чужбина

Покрива спешни медицински разходи по време на бизнес пътувания, както и други разходи по спешност. Други покрития освен медицински също са обект на застраховане по избор, като например отмяна на полет, загубен или забавен багаж и т.н.

Пенсионно осигуряване

Осъществява се от  лицензирани пенсионни дружества, като всяко едно от тях управлява по един универсален, професионален и доброволен фонд, изграден на принципа на капиталовите натрупвания. Размерът на допълнителната пенсия зависи от натрупаните средства по индивидуалната партида на лицето и постигната доходност от инвестиции на фонда.
Основни предимства са: доброволност на участието, персоналност на осигуряването, свободен избор на размера на вноската, осигуряване чрез дефинирани вноски, свободен избор на вида на пенсията, право на лична пенсия за старост, право на разпореждане със средствата по индивидуалната партида, юридическа самостоятелност на управляващото пенсионноосигурително дружество и управляваните от него фондове, строг контрол и регулиране на дейността на пенсионните дружества, управляващи пенсионни фондове.